top of page

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

DM Advocatuur is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak, die zich ten doel stelt het beoefenen van de rechtspraktijk in de breedste zin des woords. DM Advocatuur staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67226779. 

 

Artikel 2 

Onder "DM Advocatuur" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de advocaten handelend onder de naam DM Advocatuur. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder ander dan DM Advocatuur ten aanzien van wie een rechtsbetrekking zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 hierna, bestaat of gesteld wordt.

 

Artikel 3 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan DM Advocatuur, tenzij voorafgaand aan het totstandkomen van de opdracht anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door of namens DM Advocatuur is aanvaard. DM Advocatuur kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.

 

Artikel 5

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door DM Advocatuur. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van DM Advocatuur werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.

 

Artikel 6 

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis - waaronder ook het nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid van DM Advocatuur leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door DM Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan DM Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 20.000,-. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

Artikel 7

DM Advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet. DM Advocatuur is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de opdrachtgever en eventuele uiteindelijke belanghebbenden. DM Advocatuur zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft danwel door of in verband met het feit dat DM Advocatuur de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DM Advocatuur. 

Artikel 8 

a. DM Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. DM Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

b. De opdrachtgever vrijwaart DM Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van DM Advocatuur.

Artikel 9

De opdrachtgever (client) zoals genoemd onder artikel 2 van deze voorwaarden is gehouden aan de klachtplicht van art. 6:89 BW, dat wil zeggen dat als hij/zij meent dat de werkzaamheden van DM Advocatuur op enig punt tekortschieten, hij/zij DM Advocatuur daarover tijdig informeert en DM Advocatuur in de gelegenheid stelt een eventueel tekortkomen in de dienstverlening te herstellen.

Artikel 10

Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties. 

Artikel 11 

Niet alleen DM Advocatuur maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien deze aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van DM Advocatuur hebben verlaten.

Artikel 12 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door DM Advocatuur van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten in rekening worden gebracht, alsmede een kantooropslag, welke opslag is vastgesteld op een percentage van het honorarium; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. DM Advocatuur is gerechtigd de toepasselijke tarieven en het percentage kantoorkosten lopende de overeenkomst aan te passen.

Artikel 13 

a. Het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting wordt periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.

b. Klachten over een declaratie c.q. de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan DM Advocatuur. Indien niet binnen deze termijn een schriftelijke klacht door DM Advocatuur is ontvangen, dan wordt de declaratie c.q. worden de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten geacht te zijn aanvaard.

c. Bij overschrijding van de hiervoor, onder 10 a, genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente.

d. Indien DM Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties en tenminste € 500,-.

 

Artikel 14

DM Advocatuur is steeds gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als door DM Advocatuur gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

 

Artikel 15

DM Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door DM Advocatuur een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

 

Artikel 16 

Op de rechtsverhouding tussen DM Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en DM Advocatuur voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien DM Advocatuur als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde recht.

 

Artikel 17 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval er bij een vertaling sprake is van enig geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.

bottom of page